Úslavský kanalizační sběrač

Stavba č. 8615 – Kolektor Hlávkův most
24.11.2020
Kabelovod Náměstí Republiky
3.8.2017
  • Zadánízateplení objektu

Úslavský kanalizační sběrač

Objednatel: Statutární město Plzeň

Investiční náklady: 39 mil. Kč

Realizace díla v roce 2017Projekt řešil vybudování kanalizačního sběrače (DN 800) umístěného v údolní nivě řeky Úslavy od napojení na předchozí část vyýstavby až po napojení Koterova. Projekt se týkal zejména změny způsobu provedení výstavby, když v předchozím stupni projektové dokumentace byl způsob provedení pokládky potrubí navržen bezvýkopovou metodou – mikrotuneláží. S ohledem na nepříznivou geologii byla tato metoda nahrazena pokládkou potrubí do otevřené rýhy a částečně ražbou. Místem napojení na předcházející část je šachta Š81 na levém břehu řeky Úslavy. Odtud trasa kříží řeku a pokračuje přes soukromé zemědělsky využívané pozemky až do Koterova. Specifické, co do systému pokládky potrubí, byly dva úseky. Úsek mezi šachtami Š81 – Š82, ve kterém se jedná o přechod koryta řeky Úslavy (ř. km cca 7.148) byl navržen v paženém výkopu ochráněném dvojicí hrázek s převodem vody pomocí ocelových trubek. Úsek mezi šachtami Š90 – Š91 byl navržen jako ražený s pažením výrubu pomocí LB rámů. Při provádění prací bylo mimojiné užito trhacích prací .

Zpracované stupně dokumentace: DZS, ZSPD, DSPS, autorský dozor


Čeština