parallax background

U kolektorů a podzemních staveb nabízíme:


  • Kompletní vybavení kolektorů vč. zatahovacích plánů, řešení výpletů sítí, návrhů ocelových konstrukcí pro uložení sítí atd.
  • Hloubená a ražená báňská díla – kolektory, štoly, tunely, šachty, kanalizační stoky a přípojky, konstrukce budované pod stávajícími objekty, provizorní i definitivní zajištění podzemních děl a prostor
  • Záporové a mikrozáporové pažení stavebních jam, pilotové stěny, milánské stěny, štětovnicové pažení - vše v kotvených a nekotvených variantách
  • Plošné zakládání staveb, speciální hlubinné zakládání - piloty, mikropiloty, tryskové injektáže, štěrkové pilíře, atd.
  • Vypracování plánů BOZP, řešení prevence rizik
  • Pasportizace
  • Autorský dozor
  • Odborná posudková a konzultační činnost

*Kolektory, neboli sdružené trasy městských vedení technického vybavení jsou podzemní díla v nichž jsou uložena minimálně dvě různá média (vodovod, plynovod, kabely elektro, sdělovací vedení). Uložením těchto inženýrských sítí do kolektoru je zajištěna průběžná kontrola funkčnosti všech medií, bezpečnost provozu a bezkolizní opravy případných poruch, jakož i bezvýkopové položení nových kapacitnějších sítí.

*Kabelovody jsou jednoúčelové trasy kabelových vedení, zpravidla neprůlezné, osazené soustavou chrániček s obslužnými šachtami.

Ukázky realizací

Čeština